Richard Dawkins

britský zoológ, etológ a evolučný biológ

Clinton Richard Dawkins viac známy ako Richard Dawkins (* 26. marec 1941) je významný britský zoológ, etológ a evolučný biológ.

Richard Dawkins
Richard Dawkins
Zoológ, etológ a evolučný biológ.
Narodenie 26. marec 1941
Nairobi, Keňa

Potvrdené výroky

upraviť

Táto sekcia obsahuje zoznam citátov, čas a miesto, kde to autor povedal:

en: Religion teaches the dangerous nonsense that death is not the end.
en: The universe we observe has precisely the properties we should expect if there is, at bottom, no design, no purpose, no evil and no good, nothing but blind pitiless indifference.
  • A, samozrejme, záhadnou vecou je: Odkiaľ táto všetka zložitosť pochádza? Odkiaľ pochádzajú všetky tieto informácie? K tomu nemožno prísť náhodou. Je to absolútne nepredstaviteľné, že by ste mohli dostať niečo tak zložitého ako vták, a rovnako konštruované ako vták, alebo človeka, alebo ježka, púhou náhodou. To je úplne vylúčené. To, aby sa z ničoho, zo žiadnej zložitosti, zo žiadnej informácie, dospelo k extrémnej zložitosti modernej živej bytosti, sa v jednom kroku náhody jednoducho nemohlo stať. To by bolo ako hádzanie kockou tisíckrát a stále získanie šestky zakaždým. To neprichádza do úvahy. Avšak ak dovolíte kúsok šťastia v niektorej generácii, a potom kúsok šťastia v budúcej generácii, a ešte raz kúsok šťastia v ďalšej generácii, potom sa kumulatívne pridaním tohto kúsku šťastia krok za krokom, a opäť krok za krokom, môžete prepracovať z ľubovoľného stupňa jednoduchosti do ľubovoľného stupňa zložitosti. Všetko, čo potrebujete, je len dosť času. Takže odkiaľ sa [táto zložitosť] zobrala? Pochádza z postupného prírastkového procesu evolúcie prirodzeným výberom. (DVD: „From frog to a prince“ 4:28)
en: And, of course, the puzzling thing is where does all this complexity come from? Where does all this information come from? It cannot come about by chance. It’s absolutely inconceivable that you could get something as complicated as a bird, and as well designed as a bird, or a human, or a hedgehog, coming about by chance. That’s absolutely out. Because to get from nothing, from no complexity, no information, to the extreme complexity of a modern living thing in one step of chance couldn’t possibly happen. That would be like throwing a dice a thousand times and getting six every single time. It’s out of the question. But if you allow a little bit of luck in any one generation, and then a little bit of luck in the next generation, little bit of luck in the next generation, by cumulatively adding this luck step by step by step by step, you can work from any degree of simplicity to any degree of complexity. All you need is enough time. So where’s it come from? It’s come from gradual incremental process of evolution by natural selection.
  • Prítomnosť či neprítomnosť kreatívnej super-inteligencie je neodškriepiteľne vedecká otázka, aj keď v skutočnosti alebo aspoň zatiaľ, nie zodpovedaná. (The God Delusion, s. 59)
en: The presence or absence of a creative super-intelligence is unequivocally a scientific question, even if it is not in practice - or not yet - a decided one.
  • (Edge Foundation): Čomu veríte napriek tomu že to neviete dokázať? (Dawkins): Verím že všetok život, všetka inteligencia, tvorivosť a "dizajn" v celom vesmíre, je priamym alebo nepriamym produktom prírodného výberu. Z toho vyplýva že dizajn vo vesmíre sa objavil neskôr, po období darvinistickej evolúcie. Dizajn nemôže predchádzať evolúcii a preto nemôže byť základom vesmíru. (What we believe but cannot prove, s.9)
en: (Edge Foundation): What do you believe is true even though you cannot prove it? (Dawkins): I believe that all life, all intelligence, all creativity and all “design” anywhere in the universe, is the direct or indirect product of Darwinian natural selection. It follows that design comes late in the universe, after a period of Darwinian evolution. Design cannot precede evolution and therefore cannot underlie the universe.

Prisudzované výroky

upraviť

Táto sekcia obsahuje zoznam citátov, ktorých autorstvo je prisudzované dotyčnej osobe:

en: Most people, I believe, think that you need a God to explain the existence of the world, and especially the existence of life. They are wrong, but our education system is such that many people don't know it.
en: Religions do make claims about the universe – the same kinds of claims that scientists make, except they're usually false.
en: I am against religion because it teaches us to be satisfied with not understanding the world.
en: Faith is belief in spite of, even perhaps because of, the lack of evidence.
Podobné: Viera znamená presvedčenie, že isté tvrdeniapravdivé - napriek tomu, že dôkazy ich pravdivosti sú nedostatočné alebo vyvracajúce jeho pravdivosť. (Dan Barker)

Iné projekty

upraviť
  •   Wikipédia ponúka heslo týkajúce sa Richard Dawkins
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Richard Dawkins