Podriadenosť

Podobné slová: závislosť, slabosť, subordinácia

Opak slova: riadenie, ovládanie